Huisregels en voorwaarden

Algemeen

 • Deze Algemene huisregels zijn van toepassing op alle door de verhuurder gesloten huurovereenkomsten.
 • Bij een voorlopige reservering kan een optie worden verleend voor een bepaalde dag of periode. Een optie blijft een vastgestelde periode gehandhaafd.
 • Huurder dient minimaal 14 dagen voorafgaande aan het gebruik met de beheerder overleg te plegen over de gewenste inrichting en over eventuele consumptieverzorging.
 • Voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen, gelden voor het gebruik de volgende dagdelen:
  morgen : 9.00 – 13.00 uur
  middag : 13.00 – 17.00 uur
  avond : 19.00 – 23.00 uur
  Het gebouw zal een half uur voor de bovengenoemde aanvangstijden voor huurder toegankelijk zijn.
 • In het gebouw mogen geen meegenomen eet- en/of drinkwaren worden gebruikt, behoudens met voorafgaande toestemming van de beheerder. Ter plaatse verstrekte eet- en/of drinkwaren worden genuttigd in door de beheerder aan te wijzen ruimte(n).
 • Het gebruik van de keuken en de keukeninventaris is niet toegestaan tenzij uitdrukkelijk toestemming van de verhuurder.
 • Onderverhuring is niet toegestaan.
 • De bediening van de technische apparatuur van verhuurder dient uitsluitend door personeel van verhuurder te geschieden.
 • Door verhuurder aangewezen functionarissen hebben te allen tijde toegang tot de verhuurde ruimte.
 • Het is de huurder niet toegestaan enige verandering of toevoeging aan de gehuurde ruimte of inrichting daarvan aan te brengen. Huurder draagt de kosten van het in de oorspronkelijke staat brengen van het gehuurde.
 • Het is huurder niet toegestaan het gehuurde anders te gebruiken, dan in de huurovereenkomst is vastgesteld.
 • Het aanbrengen van reclame aan, op, rondom en in het gebouw dient in overleg met en met schriftelijke goedkeuring van verhuurder te geschieden.
 • Openbare orde en rust mogen niet worden verstoord; eventuele orders van politie, brandweer of verhuurder dienen te worden opgevolgd.
 • Huurder is niet bevoegd andere ruimten te betreden dan het gehuurde, met uitzondering van voor iedereen toegankelijke ruimten.
 • Huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan gebouw en/of inventaris door hem of door de door hem tot het gebouw toegelaten personen.
 • Huurder is verplicht direct na afloop van het gebruik door hem aangevoerde goederen uit het gebouw te verwijderen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van deze goederen.
 • Auteursrechten, BUMA-rechten, advertentiekosten, reclamekosten, op de bijeenkomst drukkende belastingen en andere bijzondere kosten, waaronder begrepen brandwacht- en extra personeelskosten, komen ten laste van huurder.
 • Tijdelijke extra aansluitingen voor telefoon en elektriciteit dienen te worden aangebracht en verwijderd door de door verhuurder aan te wijzen installateurs. De hieraan verbonden kosten worden de huurder in rekening gebracht.
 • Het maken van radio- en/of televisieopnamen is niet toegestaan dan na voorafgaande schriftelijk verkregen toestemming van verhuurder.
 • Het is huurder niet toegestaan zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van verhuurder geldinzamelingen, collecten en/of verkopen van welke aard dan ook te doen plaatsvinden.
 • De organisatie van en de verkoop van entreebewijzen en programma’s geschiedt buiten verantwoordelijkheid van verhuurder, voor zover niet anders tevoren schriftelijk is overeengekomen
 • Mocht verhuurder door oorzaken buiten zijn schuld niet in staat zijn het gehuurde ter beschikking van huurder te stellen, dan is verhuurder niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade.
 • Huurder dient tijdig zorg te dragen voor het verkrijgen van eventueel noodzakelijke vergunningen.
 • Verhuurder is niet aansprakelijk voor de niet nakoming van één der verplichtingen van huurder.

  Aansprakelijkheid en bevoegdheden

  • De eigenaar/beheerder van de accommodatie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van lichamelijk letsel en/of verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen, veroorzaakt door derden;
  • Het personeel is bevoegd om personen die zich hinderlijk gedragen of niet aan onze regels houden, de toegang tot de accommodatie te ontzeggen;
  • De huurder is zonder voorbehoud aansprakelijk voor alle beschadigingen aan gebouw en inventaris, welke door hemzelf, door  bezoekers, door de in zijn dienst zijnde of tot zijn personeel behorende personen dan wel door zijn medewerkers opzettelijk of als gevolg van nalatigheid worden toegebracht en erkent hij bij voorbaat de verplichting de daardoor veroorzaakte kosten, die door de Burcht van Haeften worden begroot, te vergoeden;
  • Stichting MFC Burcht van Haeften is niet aansprakelijk voor verlies of schade aan kledingstukken die in bewaring zijn gegeven aan de daarvoor ingerichte garderobe van het gebouw;
  • Van de huurder wordt aangenomen dat deze als rechtspersoon een WA-verzekering heeft;

   Klachten of schade

   • Indien u klachten of schade wilt melden kunnen deze rechtstreeks bij de beheerder gemeld worden;

   Reserveringen en overeenkomsten

   Met het betreden van de accommodaties geeft u aan zich te houden aan de geldende huisregels.

   Wij danken u hartelijk voor uw medewerking.

   Wil je een afspraak maken, een vraag stellen of een offerte aanvragen?

   Vul het contactformulier in of mail naar info@burchtvanhaeften.nl en we nemen contact met je op!

   Je bent natuurlijk ook van harte welkom om binnen te lopen op onze locatie: Vredeplein 1, 4175 HA Haaften.

   Bellen kan uiteraard ook naar 0418-841805.
   Bij geen gehoor bel je naar Janneke Holleman 06-23671614, Minke de Vos 06-45181187 of met Emke van der Velden 06-83370339